Croeso i Fflintyr Ifanc! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Fforwm Ieuenctid y Sir yn cael ei gydnabod am ei waith i frwydro yn erbyn benthycwyr arian didrwydded

Postiwyd gan infinvflints o Sir y Fflint - Cyhoeddwyd ar 14/12/2012 am 11:59
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Pobl, Materion Cyfoes

  • *
  • *

Mae Fforwm Ieuenctid Sir y Fflint wedi ennill teitl Eiriolwyr Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru 2011/12, ynghyd Phartneriaeth Cynhwysiant Ariannol Gogledd Cymru, sy’n cynnwys cynrychiolwyr o holl gymdeithasau tai gogledd Cymru.

Mae’r wobr yn cydnabod ei waith yn codi ymwybyddiaeth o’r peryglon sy’n gysylltiedig benthycwyr arian didrwydded. Diolch i’r Fforwm, mae Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru bellach wedi cael cronfa a grwyd yn arbennig i gynnig cymorth ariannol byrdymor mewn argyfwng i bobl sydd wedi dioddef o ganlyniad i fenthycwyr arian didrwydded.

Meddai Alison Thomas, o Fforwm Ieuenctid Sir y Fflint:

"Daeth y syniad mewn cynhadledd a gynhaliwyd gan y Ganolfan Cyngor ar Bopeth. Fel rhan o’r digwyddiad, perfformiodd y Fforwm ddrama fer am beryglon benthycwyr arian didrwydded ac yn ddiweddarach cynigwyd £200 i ni fel diolch. Gwrthodom y cynnig ac awgrymu fod yr arian yn mynd tuag at gefnogi’r dioddefwyr - a dyna sut ddechreuodd y cyfan."

Sefydlwyd y Gronfa Cymorth i Ddioddefwyr Benthycwyr Arian Didrwydded gyda chymorth Cymdeithas Tai Wales and West, a denwyd bron i £2,500 o roddion cyn i’r gwaith o’i reoli gael ei drosglwyddo i Safonau Masnach Caerdydd ar ddechrau 2012.

Meddai Les Cooper, o Gymdeithas Tai Wales and West:

"Rydym yn hynod falch o allu cynorthwyo gwaith ardderchog Fforwm Ieuenctid Sir y Fflint ac mae’r wobr hon yn un haeddiannol iawn wir. Mae benthyca arian anghyfreithlon yn bla ac yn fygythiad parhaus i gymaint o bobl yng Nghymru heddiw. Mae Fforwm Ieuenctid Sir y Fflint wedi dod chreadigrwydd ac egni i’r frwydr yn erbyn y benthycwyr arian hyn, yn ogystal mewnwelediad gwerthfawr i feddylfryd pobl ifanc heddiw."

Derbyniodd y ddau fudiad eu gwobr gan Sandy Mewies AC, mewn seremoni a gynhaliwyd yn ddiweddar, lle cyflwynwyd siec o £1,000 i’r Fforwm hefyd i’w helpu i barhau ’u gwaith yn hyrwyddo’r frwydr yn erbyn benthycwyr arian didrwydded yn eu cymunedau. Rhoddodd Sandy Mewies £50 i’r Fforwm ar y diwrnod hefyd, ac fe roddodd y Fforwm yr arian hwnnw yn syth yn l i’r gronfa dioddefwyr benthycwyr arian didrwydded.

Meddai’r Cynghorydd Chris Bithell, Aelod o’r Cabinet dros Addysg yng Nghyngor Sir y Fflint:

"Llongyfarchiadau i Fforwm Ieuenctid Sir y Fflint, nid yn unig am ennill y wobr, ond hefyd am y gwaith caled y maent wedi’i wneud dros y blynyddoedd diwethaf i fynd i’r afael benthycwyr arian anghyfreithlon. Mae’n hanfodol ein bod yn helpu pobl ifanc i ddeall y peryglon a sut i osgoi mynd i gymaint o ddyled. Mae’r mater hwn yn dal i fod yn uchel ar yr agenda i’r Fforwm ac rwy’n sicr y bydd yn dal i wneud popeth y gall i drosglwyddo’r neges, nid yn unig i bobl ifanc, ond i bobl o bob oedran."

******************************************************

Grwp o bobl ifanc a gefnogir gan Gyngor Sir y Fflint yw Fforwm Ieuenctid Sir y Fflint sy’n cynrychioli llais pobl ifanc ar lefel leol a chenedlaethol. Maent yn cyfarfod phenderfynwyr gan gynnwys y rheiny yn y Cyngor a Llywodraeth Genedlaethol i drafod materion sy’n cael effaith ar fywydau pobl ifanc, ac i greu newidiadau.

Mae Partneriaeth Cynhwysiant Ariannol Gogledd Cymru yn cynnwys cynrychiolwyr o bob Cymdeithas Dai yng ngogledd Cymru, sef:

Cartrefi Conwy

Cymdeithas Tai Clwyd Alyn

Cymdeithas Gymunedol Gwynedd

Cymdeithas Tai Clwyd

Cymdeithas Tai Eryri

Cymdeithas Tai Gogledd Cymru

Cymdeithas Tai Wales & West

Gellir gwylio DVD ar wefan yma

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50